Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener

Van Veltum Horeca & Catering Consult (hierna VVHCC), gevestigd en kantoorhoudende te Almere, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39082376 en de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever

De wederpartij van Dienstverlener.

Overeenkomst

De verbintenis tussen de Dienstverlener en Opdrachtgever.


Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van enige andere Algemene Voorwaarden. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen en zijn slechts van toepassing op de Overeenkomst waarvoor zij zijn afgesproken en per bepaling waarvan wordt afgeweken.

2.2

Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen gebruiker en een Opdrachtgever.

2.3

De Algemene Voorwaarden van Van Veltum Horeca & Catering Consult zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39082376.


Artikel 3: Offertes

3.1

Al onze offertes zijn vrijblijvend totdat zij zijn geaccepteerd door de wederpartij. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1

De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een offerte of ondertekening van een overeenkomst door de wederpartij.

4.2

De Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.


Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1

De Dienstverlener biedt consultancy en projectmanagement aan op het terrein van Horeca inkoop en inrichtingsadvies, facilitair management en catering concepten.

5.2

Alle opdrachten aan Van Veltum Horeca & Catering Consult worden beschouwd als uitsluitend aan Dienstverlener gegeven, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen Dienstverlener zal worden uitgevoerd. In dit verband worden de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 BW, welk laatste artikel een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3

De Overeenkomst wordt door de Dienstverlener uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment aan de Dienstverlener bekende stand der wetenschap.

5.4

De uitkomsten van de werkzaamheden geven geen garantie dat deze beantwoorden aan de doelstelling van de Opdrachtgever, zelfs niet als deze aan de Dienstverlener bekend waren of bekend geacht mochten worden.

5.5

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn.

5.6

Opdrachtgever zal de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde medewerking verlenen.


Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte respectievelijk het contract vermelde termijn. Uitvoering van de opdracht geschiedt binnen deze termijn, tenzij zulks niet mogelijk blijkt. De termijn wordt dan verlengd.


Artikel 7: Wijziging van de Overeenkomst

7.1

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

7.2

Wijziging van de Overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de tijdsplanning het uurtarief en kostenvergoeding worden beïnvloed. De Dienstverlener zal de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk melden.

7.3

Indien de Opdrachtgever extra verzoeken en/of wensen heeft, waardoor door de Dienstverlener extra werkzaamheden moeten worden verricht, zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de als dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 8: Geheimhouding

8.1

Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van Dienstverlener of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Dienstverlener is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2

De Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van de Dienstverlener alle informatie betreffende de door de Dienstverlener verrichte werkzaamheden geheimhouden en geen mededelingen doen over de werkwijze van de Dienstverlener.

8.3

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentiedoeleinden.


Artikel 9: Vergoeding

9.1

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste vergoeding (“Fixed Fee”) overeenkomen. De Fixed Fee is exclusief BTW. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één, (1) maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

9.2

Indien geen fixed fee wordt vastgesteld, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd te berekenen op urenbasis tegen het overeengekomen uurtarief ex BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.4

Indien zich een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die de Dienstverlener noodzaakt tot tariefsaanpassing, is de Dienstverlener gerechtigd deze door te berekenen aan de Opdrachtgever, tenzij partijen in een separate overeenkomst uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen.


Artikel 10: Betaling

10.1

Betaling van de verschuldigde vergoeding (inclusief kosten) dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

10.2

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.

10.3

Over betalingen die niet op tijd zijn voldaan, is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd, met een opslag van 2%.

10.4

Indien de Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

10.5

Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een bedrag of dienst, welke door Dienstverlener is gefactureerd, dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur gemotiveerd te kennen. Dit bezwaarschrift geeft Opdrachtgever geen uitstel van betaling. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen bezwaar heeft gemaakt dan zal de rekening tussen partijen gelden als vaststaand.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1

De Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de Dienstverlener van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd

11.2

De aansprakelijkheid van Dienstverlener, onverschillig de vraag of die is ontstaan uit de Overeenkomst of op enige andere grond is ten allen tijde beperkt de factuurwaarde corresponderend met duur van de dienstverlening die betrekking heeft op c.q. geleid heeft tot aansprakelijkheid.

11.3

Aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte en of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

11.4

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtgever en de Dienstverlener opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de dienst, die de Opdrachtgever of Dienstverlener niet kan worden toegerekend.

11.5

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlandse recht.

12.2

Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.